نویسنده = �������� ���������� ��������
قرآن و جرم‌انگاریِ حداقلی

دوره 7، شماره 12، فروردین 1395، صفحه 105-136

مهدی مهریزی؛ وهاب دانش پژوه