نویسنده = �������� �������������������� ������ ��������
بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 97-126

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ فرزین قهرمان زاده نیمگزی