نویسنده = سید محمد صادق طباطبایی
بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران

دوره 10، شماره 19، مهر 1398، صفحه 203-226

10.22034/law.2019.11302

حامد خوبیاری؛ سید محمد صادق طباطبایی


بررسی فقهی و حقوقی <<قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول

دوره 6، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 51-74

سید محمد صادق طباطبایی؛ پگاه سرمدی


بررسی وضعیت حقوقی نظریة تملیک از طریق تعهّد یک‌جانبه در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، دی 1391، صفحه 227-253

علیرضا یزدانیان؛ سیدمحمدصادق طباطبایی؛ اکبر نعمتی؛ عادل پرنیان جوی