نویسنده = ���������������� ���������� ������������
معیار بازشناسی عقد از ایقاع

دوره 6، شماره 11، آبان 1394، صفحه 299-325

اسماعیل نعمت اللهی؛ سیدرضا مسعودیان زاده