معیار بازشناسی عقد از ایقاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دانشگاه قم

چکیده

بر اساس دیدگاه مشهور فقها و حقوق‌دانان، اعمال حقوقی منحصر به دو نوع عقد و ایقاع است و در ماهیت بسیاری از آنها تردیدی وجود ندارد. اما در خصوص عقد یا ایقاع بودن برخی از آنها، مانند وصیت تملیکی و جعاله، اختلاف ‌نظر ‌وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر، تعدد و تفاوت معیارهایی است که برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است. روی‌هم رفته می‌توان چهار معیار برای تمایز یافت:

عمل حقوقی اگر از دو ارادۀ وابسته ایجاد شود، عقد، و اگر از یک ارادۀ مستقل به‌وجود آید، ایقاع است.
عمل حقوقی که با ایجاب و قبول به‌وجود آید، عقد، و عملی که فقط با یک ایجاب ایجاد شود، ایقاع است.
عمل حقوقی اگر با شأن دو نفر مرتبط باشد، عقد، درغیر این‌صورت ایقاع است.
عمل حقوقی که واجد تمام عناصر عمومی عقود باشد، عقد، و در صورتی که از نظر قانونی معتبر باشد، ایقاع است.

نگارندۀ این نوشتار بر آن است که اولاً اثبات کند عمل حقوقی به دو قسم عقد و ایقاع تقسیم می‌شود و قسم ثالثی به نام برزخ بین عقد و ایقاع وجود ندارد، و ثانیاً با استناد به ادلۀ متعددی نشان دهد که معیار مناسب برای تمیز عقد از ایقاع، معیار اول است.

کلیدواژه‌ها


 1. فارسی

  1. افتخاری، جواد (1383)، کلیات عقود و حقوق تعهدات، جلد2، تهران: انتشارات پایدار.
  2. بیگدلی، سعید (1383)، «تعهدآور بودن ارادۀ یک‌جانبه نسبت به خود»، فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق، شمارۀ 24.
  3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1382)، فن استدلال، منطق حقوق اسلام، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  4. ـــــــــــــــــــــــــــ ، (1387)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ دوم، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  5. ــــــــــــــــــــــــــ ، (1389)، فلسفۀ اعلی در علم حقوق، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  6. ـــــــــــــــــــــــــــ ، (1390)، فلسفۀ حقوق مدنی، جلد 1و 2، چاپ دوم، تهران، کتابخانۀ گنج دانش.
  7. ـــــــــــــــــــــــــــ ، (1390)، وصیت، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  8. جمعی از پژوهشگران، (1392فرهنگ‌نامۀ اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ.
  9. درودیان، حسن علی (83-1382)، پلی کپی جزوه حقوق مدنی3، دانشگاه تهران.
  10. شهیدی، مهدی (1386)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.
  11. صفایی، سید حسین (1379)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: نشر میزان.
  12. عبده بروجردی، محمد (1380)، کلیات حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات رهام.
  13. کاتوزیان، ناصر (1382)، اعمال حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  14. ـــــــــــــ، (1390)، ایقاع، چاپ پنجم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  15. ـــــــــــــ، (1388)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  16. محقق داماد، سید مصطفی؛ قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن؛ عبدی‌پور، ابراهیم (1390)، قواعد عمومی قراردادها در فقه امامیه، جلد 2، تهران: سمت.
  17. مدنی، سید جلال‌الدین (1383)، حقوق مدنی، جلد 2، تهران: انتشارات پایدار.
  18. مطهری، مرتضی (1390)، مجموعه آثار، جلد 20، انتشارات صدرا.
  19. موسوی بجنوردی، سید محمد، (1379)، «عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی»، پژوهشنامۀ متین، شمارۀ 7.
  20. نظری، حسن (1385)، قاعدۀ حیازت با رویکرد اقتصادی، قم: بوستان کتاب.

  ب) عربی

  1. انصاری، شیخ مرتضی (1415)،کتاب المکاسب، جلد 3، قم: کنگرۀ بزرگداشت شیخ انصاری.
  2. حائری، سید علی‌رضا (بی‌تا)، مجلۀ فقه اهل البیت، ترجمۀ تقریرات درس خارج مرحوم سید محمد باقر صدر، جلد24، قم: مؤسسۀ دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
  3. حسینی عاملی، سید جواد (بی‌تا)، مفتاح الکرامه، جلد 9، قم: دار احیاء التراث العربی.
  4. حسینی، میر عبدالفتاح (1417)، العناوین الفقهیه، جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  5. حلی، جعفر بن حسن (1418)، المختصر النافع. جلد 1، قم: المطبوعات الدینیه.
  6. حلی، ابن ادریس (1410)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  7. خراسانی، محمد کاظم (1413کتاب فی الوقف، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  8. خراسانی، محمد کاظم (1426)، کفایه الاصول، جلد 1، قم: مؤسسۀ آل البیت لاحیاء التراث.
  9. خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا)، کتاب البیع، جلد 1، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (ره).
  10. خویی، سید ابوالقاسم (بی‌تا)، مصباح الفقاهه (المکاسب)،جلد 1، قم: (بی‌نا).
  11. سبحانی، جعفر (بی‌تا)، نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم: (بی‌نا).
  12. طباطبایی، سید محسن (1416)، مستمسک العروه الوثقی، جلد 14، چاپ اول، قم: مؤسسۀ دارالتفسیر.
  13. طباطبایی، سید محسن (بی‌تا)، نهج الفقاهه، قم: انتشارات 22 بهمن.
  14. طباطبایی، سید محمد کاظم (1410)، حاشیه المکاسب، جلد 1، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
  15. طوسی، محمد بن حسن (1387)، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد 2، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه.
  16. عاملی کرکی (1414)،جامع المقاصد، جلد7، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام.
  17. عاملی، زین‌الدین بن علی (1410)، الروضه البهیه، جلد 3، چاپ اول، قم: کتابفروشی داوری.
  18. کلانتر، محمد (1410)، حاشیه بر مکاسب، جلد 2، چاپ سوم، مؤسسۀ مطبوعاتی دارالکتاب.
  19. کمپانی، محمد حسین، (1418)، حاشیه کتاب المکاسب، جلد 1، قم: انوار الهدی.
  20. مجاهد طباطبایی، سید محمد (بی‌تا)، المناهل، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام.
  21. مکارم شیرازی، ناصر (بی‌تا)، انوار الفقاهه، قم: انتشارات مدرسۀ امام علی بن ابی طالب.
  22. مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین (بی‌تا)، القواعد و الفوائد، جلد 2، قم: کتابفروشی مفید.
  23. نائینی، میرزا محمد حسین (1373)، منیه الطالب، جلد 1، قم: المکتبه المحمدیه.
  24. نجفی ایروانی، علی بن عبدالحسین (1406)، حاشیه مکاسب، جلد 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  25. نجفی، محمد حسن (بی‌تا)، جواهر الکلام، جلد22، 28، و35، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  26. نجفی، محمد حسین (1366) وجیزه الاحکام، جلد 3، نجف: مؤسسۀ کاشف الغطاء.
  27. نراقی، مولی احمد (1417)، عوائدالایام، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.