نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی سود در تسهیلات مشروط بانکی

دوره 6، شماره 11، آبان 1394، صفحه 113-141

مرتضی حاجی پور؛ عسیی صفرپور سدهی