نویسنده = �������������� ����������
دورة آزمایشی کار؛ مطالعة تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 12، فروردین 1395، صفحه 161-192

محمد مظهری؛ محمدرضا مجتهدی؛ فرزاد جنگجوی