نویسنده = ������������ ����������
بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود

دوره 2، شماره 2، مهر 1390، صفحه 45-62

فاطمه رجایی؛ مصطفی محقق داماد؛ سید محمد صادق موسوی