نویسنده = ���������� ���������������� ������ ����������
وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

دوره 2، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-17

فخر الدین اصغری آقمشهدی