نویسنده = ������ ������������ ��������
بررسی حکم تکلیفی شبیه‌سازی انسان

دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 205-226

محمدصادق طباطبایی؛ مریم میر احمدی