نویسنده = ���������� ��������������������
بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث

دوره 7، شماره 13، مهر 1395، صفحه 83-115

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمدتقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی