نویسنده = ���������������� ������������
تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی

دوره 6، شماره 11، آبان 1394، صفحه 31-53

علیرضا باریکلو؛ نعمت الله سید هاشمی


وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 1-23

علیرضا باریکلو