نویسنده = ���������� ������ ����������������
بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

زهرا ایران دوست؛ سید محمدهادی ساعی