بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن‌ یک شخص به‌عنوان نمایندۀ شخص دیگری فراتر از محدودۀ توافق قبلی عمل می‌کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطۀ قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می‌رود و در جهت منافع اصیل عمل می‌کند. در این مقاله به‌دنبال بررسی‌های صورت‌گرفته، پس از مطالعۀ قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل ‌شناسایی است، اما هیچ‌گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به‌صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره‌ شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می‌خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی‌الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش‌گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره‌مند شویم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. الف) منابع فارسی

  - کتاب‌ها

  1. قانون تجارت ایران.
  2. قانون مدنی ایران.
  3. کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، (تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 13، 1394).

  - مقاله‌ها

  1. امینی، مونا و عبدی، منصور، «بررسی تطبیقی نظریۀ نمایندگی ظاهری»، حقوقی دادگستری، ش 87 (1393).
  2. خندانی، سیدپدرام، «مطالعۀ تطبیقی ادارۀ فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، ش 7 (1395).
  3. شریفی، سید الهام‌الدین، «مطالعۀ تطبیقی اختیار ظاهری با تأکید بر اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، تحقیقات حقوقی، ش 62 (1392).
  4. صفایی، سید حسین؛ تفرشی، محمدعیسی؛ قنواتی، جلیل، «تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران»، مدرس علوم انسانی، ش 4 (1380).
  5. طالب هاشمی، گلنوش سادات، «مبانی نظریۀ اختیارات زوجه از جانب زوج ناشی از رابطۀ زناشویی در حقوق انگلیس و ایران»، قانونیار، ش 17 (1400).

  - پایان‌نامه‌ها

  1. پورارشد، نادر، نمایندگی ظاهری در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1390.
  2. رحمانی، محسن، اختیارات و تعهدات ناشی از اداره‌ی مال غیر، دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
  3. کرمی، فاطمه، مقایسۀ اصول حاکم بر اختیارات وکیل در حقوق مدنی و تجارت، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، 1388.
  4. مسعودی، علیرضا، ادارۀ مال غیر، دانشگاه تهران، 1375.

  ب) منابع انگلیسی

  - Books

  1. Cambridge Business English Dictionary, (Cambridge: Cambridge University Press, 1st Edition, 2011).
  2. Companies Act of the Parliament of the United Kingdom, 2006.
  3. The Farlex Financial Dictionary: Business and Investing Terms Explained, (South Carolina: Create Space Independent Publishing Platform, 2017).
  • Articles
  1. Alkhadhari, Abdul-Wahab, “Should English Law Develop a Doctrine of Necessitous Intervention? What Part Might Agency of Necessity Play in This Process?”, University of Birmingham, United Kingdom, 2011.
  2. Duhan Roshni and Joshi Vimal, “A Study of the Agency of Necessity with Reference to Consensual Relationbetween the Agent and the Principal in Contract”, International Research Journal of Social Sciences, No 1(2012).
  3. Ekanem, Yaknse, “The Summary Ambits of Agency of Necessity”, University of UYO, 2020.
  4. Ian, Brown “Authority and Necessity in the Law of Agency”, The Modern Law Review, No 55 (1992).
  5. Julia, Kagan, Actual Authority, “investopedia.com”.
  6. Moiz, Tundawala & Samanta Navajyoti, “Agency of Necessity”, University of Sheffield, 2007.
  7. https://legaldictionary.net/apparent-authorit
  8. Trigunayat, Samarth, “Rights and Liabilities of an Undisclosed Principal in Agency”, Chanakya National Law University, 2019.

  - Cases

  1. Blackburn v. Mason, (1893) 68 LT 510
  2. Freeman & Lockyer V.Buckhurst Park Properties (Mangal)LTD, (1964) 2 QB 480
  3. Great Northern Railway Co. VS. Swaffield (1874)
  4. Hely-Hutchinson v. Brayhead ltd., 1968 QB 549.
  5. Industrie Chimiche Iralia Centrale and Cerealjin SA V. Alexander G. Tsavliris & Sons Maritime Co[ 1989] 2 Lloyd's Rep 42; [ 1990] 1 Lloyd's Rep 516
  6. Lord Pearson in Garnac Grain Co., Inc. v. H.M.F. Faure and Fairclough, Ltd
  7. Munro v. Willmott, [1948] 1 KB 295
  8. Prager V. Blatspiel, Stamp and Heacock ltd.(1924) 93 LJ. K. B. 410.
  9. Sachs V. Miklos, [1948] 2 KB 23
  10. Springer v. Great Western Railway, (1921) 1 K. B. 257