نویسنده = ������������ ���������� ������
مطالعه تطبیقی اثر و قلمروی شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

علی فرحانی پناه؛ محمد صالحی مازندرانی