نویسنده = ���������� ���������������� ��������
ماهیت معاملات مربوط به محصول دیجیتالی در حقوق آمریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

غلام نبی فیضی چکاب؛ وحید عاکفی قاضیانی