نویسنده = ������������ �������������� ��������
مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران

دوره 13، شماره 29، دی 1401، صفحه 25-53

10.22034/law.2022.49536.3050

پریسا خدایاری؛ جمال برزگری خانقاه؛ علی اکبر جعفری ندوشن