نویسنده = ���������� �������� ������������������
رابطۀ امر به معروف با مصلحت‌های سیاسی نظام اسلامی

دوره 10، شماره 19، مهر 1398، صفحه 131-155

عبدالحسین رضائی راد