نویسنده = ���������������� ������������ ������������������������