نویسنده = �������� ������������ ��������
اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 141-167

10.22034/law.2020.12360

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد