نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ��������
بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 149-176

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سید محمد هادی قبولی درافشان