نویسنده = ���������������� ������������ ����������
مطالعۀ تطبیقی «نظام‌های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن

دوره 14، شماره 30، فروردین 1402، صفحه 215-243

10.22034/law.2022.48398.3011

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده