اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا سکوتی نسیمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تبریز

r-sokoutitabrizu.ac.ir
33392290

سردبیر

ابراهیم شعاریان ستاری

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تبریز

e_shoariantabrizu.ac.ir
04133392291
0000-0002-5010-7872

اعضای هیات تحریریه

حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد دانشگاه مازندران

h.abhariumz.ac.ir

محمد علی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebilisbu.ac.ir

حیدر باقری اصل

فقه و حقوق اسلامی استاد دانشگاه تبریز

bagheriasltabrizu.ac.ir
33392262

محمدرضا پاسبان

حقوق شرکتها دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mpasbanatu.ac.ir

منصور جباری

حقوق بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jabbariatu.ac.ir

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

محمد جعفر حبیب زاده

حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

habibzammodares.ac.ir

ابوالفتح خالقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه قم

ab-khaleghiqom.ac.ir

مهراب داراب پور

حقوق تجارت بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

m_darabpoursbu.ac.ir

احمد دیلمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه قم

a-deylamiqom.ac.ir

محمد راسخ

حقوق عمومی و حقوق اقتصادی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-rasekhsbu.ac.ir

اسمعیل رحیمی نژاد

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تبریز

rahiminejadtabrizu.ac.ir

رضا سکوتی نسیمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تبریز

r-sokoutitabrizu.ac.ir
04133392290

ابراهیم شعاریان ستاری

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تبریز

e_shoariantabrizu.ac.ir
04133392291
0000-0002-5010-7872

مرتضی شهبازی نیا

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir

بیژن عباسی

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

babbasiut.ac.ir

سید محمدتقی علوی

فقه و حقوق اسلامی استاد دانشگاه تبریز

alavitabrizu.ac.ir

حسین فخر

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تبریز

hfakhrtabrizu.ac.ir

حسن محسنی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~hmohseny
hmohsenyut.ac.ir
02161112332

محمد رضا مجتهدی

حقوق عمومی استادبازنشسته دانشگاه تبریز

mojteheditabrizu.ac.ir
3392291

پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

p.mohamadimodares.ac.ir

سام محمدی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mohammadi/
s.mohammadiumz.ac.ir

مدیر اجرایی

عباس یگانه

مدیر اجرائی دفتر مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

abyeganeh1406gmail.com
04133392262