تحلیل محتوای عملکرد رژیم صهیونیستی در اعمال سیاست قتل‌های هدفمند در پرتو اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در چند سال اخیر دولت‌های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل‌های هدفمند را برای سرکوب آن‌ها درپیش گرفته‌اند. این دولت‌ها از این پدیده اغلب به‌عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ‌های نامتقارن یاد می‌کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به‌عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بهره‌ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل‌های هدفمند ادامه می‌دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین‌الملل و به‌طور خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویۀ قضایی این رژیم، انطباق قتل‌های هدفمند را با معیارهای گفته‌شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری‌های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعۀ قواعد و اصول حاکم بر درگیری‌های مسلحانه می‌باشد. در تحلیل حقوقی قتل‌های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می‌رسند که از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین‌المللی، قتل‌های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعۀ بین‌المللی را می‌طلبد

کلیدواژه‌ها


 1. کتاب‌ها

  1. دوسوالدبک، لوییس و هنکرتز، ژان ماری (1391)،حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، قواعد، ترجمۀ دفتر امور بین‌الملل قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، تهران: انتشارات مجد.
  2. عسکری، پوریا و هنکرتز، ژان ماری (1390)، ترجمۀ مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، تهران: انتشارات مجد.

  - مقاله‌ها

  1. آهنی امینه، محمد و ظریف، محمدجواد (1391)، «قتل هدفمند مبانی متعارض در حقوق بین‌الملل ( با تأکید بر عملیات قتل هدفمند آمریکا)»، فصلنامۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ 16 زمستان، شمارۀ 4، ص 30-1.
  2. سرتیپی، حسین؛ بردبار، احمدرضا؛ موسی‌زاده، محمد (1391)، «بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی»، مجلۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، پاییز و زمستان، شمارۀ 38، ص 76-39.

  - گزارش برخط

  1. ممتاز، جمشید، «targeted killing» و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی (13/12/1386)»، سخنرانی در دورۀ تخصصیِ بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: تروریسم و مبارزه علیه تروریسم، برگزارکنندگان: دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت خارجه و کمیتۀ صلیب سرخ، تهران، قابل دسترسی در:

  http:/internationallaw.blogfa.com/post-393.aspx

   

  ب) خارجی

  - Books

  1. Dinstein .y. (2003), War, Aggression and Self-Defense, Cambridge University Press, (3th Ed.).
  2. Melzer, Nils, (2008), Targeted Killing in International Law, Oxford University Press.
  3. Otto, Roland, (2010), Targeted Killings and International Law, Springer publishers.
  4. Plaw .A (2008), Targeting Terrorists: A License to kill?, Ashgate publishing Ltd.
  5. Watkin .K. (2005), Warriors without Rights? Combatants Unprivileged Belligerents and the Struggle over Legitimacy, Occasional Paper Series, Harvard University.

  - Thesis

  1. D jamalove, Feruza. (2008), Targeted Killing under International Sui Generis Framework, a Master (LL.M) Thesis, University of Toronto, Canada.
  2. Goodrich, Sarah, (2014), Targeted Killings: How the U.S. Perpetuates Terrorism, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Masters of Arts in Community Leadership, Westminster College Salt Lake City.

  - Articles

  1. Boyle, M.J. (2013), the Costs and Consequences of Drone Warfare. International Affairs, Vol. 89.
  2. Christian J. Tams, (2009), The Use of Force against Terrorists, European Journal of International law, Vol. 20.
  3. David S.R. (2003), Israel’s Policy of Targeted Killing, Ethics and International Affairs, Vol. 17, No.1.
  4. Guiora .A. (2004), Targeted Killing as Active Self-Defense, Case W. Res.J. International Law, No.36.
  5. Jennifer C. Daskal, (2013), The Geography of the Battlefield: A Framework for Detention and Targeting Outside the ‘Hot’ Conflict Zone, 161 University of Pennsylvania law Review, 1165.
  6. Murphy R. and Radsan A.J. (2010), Due Process and Targeted Killing of Terrorists, Cardozo Law Review, Vol. 31:2.
  7. Naftali B. (2007), A Judgment in the Shodow of International Criminal Law, J International Criminal Justice, Vol. 5(2).
  8. Sadat .L. (2012), America’s Drone Wars, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 45(1/2).
  9. Solis .G. (2007), Targeted Killing and The Low of Armed Conflict, Naval War College Review, Vol. 60, No. 2.
  10. Sterio .M. (2012), The United States Use of Drones in The War on Terror: The illegality of targeted killings under international law, Case Western Reserve Journal of International Law, 45(1/2).
  11. Zegveld .L. (1998), The Inter-American Commission on Human Rights and International Humanitarian Law: A Comment on the Tablada case, International Review of the Red Cross, No. 324 (1008).

  - Judgments and Documents

  - Judgment

  1. International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996.
  2. International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004.
  3. International Criminal Tribunal For the former Yugoslavia, Prosecutor V. Dusko Tadic (a/k/a Dule), decision on the defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction of &October 1995, no. IT-94-1-AR72.
  4. Israel High Court of Justice, the Public Committee against Torture et al. v. The Government of Israel, et al. HCJ 769/02, Judgment of 14 Dec. 2006.

  - Document

  1. Amnesty International, (2001), «Israel and the Occupied Territories-state Assassination and other Unlawful Killings».
  2. B’Tselem, Statistics related to Israel-Palestinian conflict post-2000. Available at: http://www.btselem.org/english/ Statistics/ Casualities.aspx.
  3. Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, (2006), Note by the Secretary-General, UN Doc. A/61/311.
  4. Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.
  5. Inter – American Commission on Human Rights, (1999), Third Report on Human Rights in Columbia.
  6. International Covenant on Civil and Political Rights, (1966).
  7. Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under IHL, (2009).
  8. Legality under International law of Targeted Killings by Drones Launched by the United States, (2014), New York City Bar Association, Committee On international law.
  9. Press briefing by Colonel Daniel Reisner, IDF legal division, (2000).
  10. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions about Targeted Killings, (2010), Philip Alston. UN Doc. A/HRC/14/24/Add.6.
  11. Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, General Assembly resolution 217 A.
  12. Yashuvi, Na’ama, (1992) Activity of the Undercover Units in the Occupied Territories, B’Tselem.
  13. Friedman, Uri, targeted Killings: A Short History, 2012, available at: http://foreignpolicy.com/2012/08/13/targeted-killings-a-short-history/.