تحلیل اثرگذاری کنش‌گران دینی در رژیم حقوق بین‌الملل تغییرات آب و هوائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

متاثر از سلطه گفتمان سکولار بر وضع قواعد حقوقی، نگاه غالب در حقوق‌ بین‌الملل، حذف دین از مناسبات حقوقی ( به‌ عنوان عامل هنجارساز) بوده است. اما به‌ تدریج خصوصا از نیمه دوم قرن بیست ‌و یکم، در خصوص رابطه میان دین و حقوق‌ بین‌الملل دیدگاه‌های نظری و عملی متنوع‌تری شکل گرفته است. در این ارتباط، رژیم حقوقی تغییرات‌ آب‌ و هوایی در سال‌های توسعه خود همواره متاثر از جریان‌های اجتماعی تاثیرگذار در روند گفتگوهای آب‌‌ و هوایی بوده است. کشورها، گروه‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که دارای مرجعیت دینی هستند و یا به‌ نوعی نماینده یک نظام اعتقادی بوده‌اند، توانسته‌اند به‌ طور فزاینده‌ای از دریچه مومنانه وارد مشارکت در گفتگوهای آب ‌و ‌هوایی شوند. این مقاله سعی دارد تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی از حیث سنت تاریخی، گروه‌های مرجع اجتماعی و نیز اشخاص اثرگذار دینی، تحلیلی از چگونگی اثرگذاری این طیف از نیروهای اجتماعی جامعه‌ بین‌المللی بر رژیم حقوقی تغییرات‌ آب‌‌ و‌‌ هوایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها