بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن‌یک شخص به‌عنوان نماینده‌ی شخص دیگری خارج از محدوده توافق قبلی عمل می‌کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری کند و برای تحقق چنین نهادی باید رابطه‌ی قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاص، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می‌رود و در جهت منافع اصیل عمل می‌کند. در این مقاله به دنبال بررسی‌های صورت گرفته پس از بررسی قوانین متعددی در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد مذکور در حقوق ایران قابل‌شناسایی است اما هیچ‌گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به‌صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره‌شده است. در این پژوهش تلاش شده تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان می‌خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد مذکور، وجود و یا عدم وجود آن در حقوق ایران را بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده نموده و در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران نهاد مذکور را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از یک نهاد حقوقی استفاده نماییم.

کلیدواژه‌ها