مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

مسئولیت اجتماعی، رویکرد نوینی است که در بازرگانی و سرمایه گذاری به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادلی میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد.علی رغم ظهور این مسئولیت در آمریکا وغرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار بدان می پردازد. با این حال به نظر می رسد ایران یکی از کشور های آسیب پذیر در این حوزه می باشد؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیت موازین متضمن مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب، بسیار پراکنده و غیر متمرکز است و هنوز سیستم حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته است و فاقد یک چارچوب مستقلی است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. علی رغم چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه آمریکا بر وضعیت اقتصادی کشورمان، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خود انتظام می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها