مبانی مسئولیت‌ تولید و عرضة تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد، واحد تبریز

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون جوامع به خدمات پزشکی، حجم عظیمی از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید و برای استفاده در اختیار پزشکان و بیماران گذاشته می‌‌شود. تولیدکنندگان و متخصصان این امر همواره در پی ارائة بهترین و استانداردترین محصولات و تجهیزات پزشکی هستند، اما با وجود این، متأسفانه امکان عرضة ملزومات و تجهیزات پزشکی معیوب از موضوعات انکارناپذیر در جهان امروز است. در پارهای موارد، استفاده از تجهیزات و ملزومات معیوب باعث ایراد خسارات مالی و بدنی جبرانناپذیر به مصرفکنندۀ نهایی شده است و موجب طرح و ایجاد این موضوع می‌شود که تولیدکننده یا واردکنندة تجهیزات موردنظر تا چه حدی مسئول جبران خسارات خواهد بود. در اتحادیة اروپا و در قوانین درونقارهای، تولیدکننده و عرضهکنندة تجهیزات پزشکی معیوب را به‌صراحت مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب کالا می‌دانند و از اثبات تقصیر در این زمینه، زیاندیده را معاف گردانیده‌اند. اما در حقوق ایران، قوانین موضوعه در این خصوص تصریحی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرفکننده مبنای مسئولیت را تغییر نداده است؛ هرچند در آییننامة فعالیت در حوزة تجهیزات پزشکی مبتنی بر تحولات حقوق خارجی، مسئولیت بدون تقصیر برای تولیدکننده و واردکنندة تجهیزات پزشکی معیوب پیشبینی شده است. این پژوهش که به روش کتابخانهای انجام گرفته، در پی بررسی مبانی مسئولیت بدون تقصیر برای تولیدکننده و عرضهکنندة تجهیزات پزشکی معیوب است.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  - کتاب‌ها

  1. بادینی، حسن، فلسفۀ مسئولیت مدنی، (تهران: شرکت سهامی انتشار چ 3، 1384).
  2. جعفری‌تبار، حسن، مسئولیت مدنی کالاها، ( تهران: انتشارات دادگستر، چ 2، 1389).
  3. صفایی، سید حسین، الزامات خارج از قرارداد، (تهران: انتشارات میزان، چ 16، 1399).
  4. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، ج 2، (تهران: جهاد دانشگاهی، چ 14، 1387).
  5. مددی، صادق، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا، (تهران: نشر میزان، چ 3، 1388).
  6. مازو، دروس حقوق مدنی- تعهدات، ج 2، ش 443، به نقل از: کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392).
  7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، (تهران: انتشارات گنج دانش، 1392).
  8. کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی- وقایع حقوقی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385).
  9. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهریج 1، (تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 11، 1395).

  - مقالات

  1. صلاحی، سهراب، «مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در حقوق ایران و فقه امامیه»، نشریۀ حقوق خصوصی، ش 42 (1389).
  2. عادل، مرتضی و غفاری فارسانی، بهنام، «حق مصرف‌کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن»، فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 51 (1388).
  3. سلیمی، فضه و پارساپور، محمدباقر، «مبانی مسئولیت مدنی عرضه‌کننده در مقابل مصرف‌کننده»، نشریۀ حقوق خصوصی، ش 59 (1392).
  4. نصیری، مصطفی؛ صلواتی، یاسر؛ دامادی، حامد، «حقوق بیماران به‌عنوان مصرف‌کنندگان تجهیزات پزشکی»، مطالعات حقوق خصوصی، ش 52 (1395).
  5. ثقفی، مریم و یزدانیان، علیرضا، «ماهیت تعهد ایمن و کاربرد آن در مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق خصوصی، ش 25 (1395).

  ب) انگلیسی

  1. Ausness, Richard C., Product Category Liability: ACritical Analysis, 24 N. Ky.l., Rev., 1997.
  2. Bell, David, French Tort Law, Oxford University Press, 6th.,2001. Borger, William, The Harmonization of European Products Liability Law, in: Product Liability in Practice, Sweet and Maxwell, 2007.Brian.
  3. Borger, William, The Harmonization of European Products Liability Law, in: Product Liability in Practice, Sweet and Maxwell, ,(2007).
  4. Dutson Stuart, Product Liability and Private International Law: Choice of Law in Tort in England The American Journal of Comparative Law, 47, No. 1 (Winter, 1999).
  5. Levmore, Saul, Foundations of tort law, Oxford University press, 1994.
  6. De Cruze, P, Comparative Law in a Changing World, Second edition, Cavendish Publishing, London, 1999.
  7. Fletcher, George P, Fairness and Utility in Tort Theory, in: Philosophy of Law: Classic and Contemporary readings, ed. Larry May and Jeff Brown, Wiley – Blackwell, (2009).
  8. Meier, Barry (1996-06-11). “Blood, Money and AIDS: Hemophiliacs Are Split; Liability Cases Bogged Down in Disputes”. The New York Times. Retrieved 2014-02-2.
  9. Zamora, Jim Herron (2003-06-03), “Bad blood between hemophiliacs, Bayer: Patients sue over tainted transfusions spreading HIV, hep C”.San Francisco Chronicle. Archived from the original on 2007-09-30. Retrieved 2006-09-20.