تحلیل ضمانت اجرای مهلت طرح ایرادات دادرسی مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه قم

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی[1] در مادۀ 87 مهلت طرح ایرادات دادرسی را تا پایان جلسۀ اول دادرسی اعلام کرده و در مادۀ 90 ضمانت اجرای این مهلت را عدم تکلیف دادگاه به رسیدگی به ایراد به صورت جدا از ماهیت دعوا مقرر کرده است. بیان این ماده از جهت مفهوم رسیدگی جدا از ماهیت و عدم تکلیف دادگاه در این خصوص و همچنین وضعیت ایراداتی که پس از جلسۀ دادرسی ایجاد می‌شوند، قابل بررسی است و با توجه به امری بودن ایرادات و منطقی نبودن ِبه‌تأخیر انداختن بررسی ایرادات و دفاع بودن برخی از آنها، ضمانت اجرای مقرر در مادۀ 90 ق.آ.د.م. قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می‌دهد ضمانت اجرای مقرر در این ماده، با وجود ظاهر جدی آن، ضمانت اجرای مؤثر و قابل‌ توجهی نیست و شایسته است قانون‌گذار در این گونه موارد از ضمانت اجرای مناسب و مؤثر از قبیل جریمۀ مدنی استفاده کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. - کتاب‌ها

  1. احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی منطبق با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، (تهران: انتشارات اطلس، چ 1، 1375).
  2. بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، ج 2، (تهران: نشر میزان، چ 2، زمستان 1389).
  3. حسینی، سید محمدرضا، قانون آیین دادرسی مدنی در رویۀ قضایی، (تهران: انتشارات مجد، چ 3، 1387).
  4. حیاتی، علی‌عباس، آیین دادرسی مدنی (3)، (تهران: نشر میزان، چ 1، بهار 1390).
  5. حیاتی، علی‌عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران: نشر میزان، چ 2، تابستان 1390).
  6. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، (تهران: خط سوم، چ 1، 1383).
  7. شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی (دورۀ پیشرفته)، ج 1، (تهران: انتشارات دراک، چ 12، زمستان 1385).
  8. شهیدی، موسی، موازین قضائی محکمۀ عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، (بی ‌جا: چاپخانۀ علمی، چ 3، بی‌تا).
  9. غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی 3، (تهران: دانشگاه پیام نور، چ 3، آذر 1384).
  10. کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، (تهران: انتشارات مجد، چ 2، 1389).
  11. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1 و 2 (در یک مجلد)، (تهران: انتشارات مجد، چ 2، 1381).
  12. مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج 2، (تهران: کتابخانۀ گنج دانش، چ 4، 1375).
  13. مسیحی، مهرزاد، قانون آیین دادرسی مدنی در آیینۀ آراء قضایی و نظرات مشورتی، (تهران: انتشارات خرسندی، چ 1، پاییز 1387).
  14. معاونت آموزش قوۀ قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج 1، (تهران: انتشارات جاودانه، چ 1، 1387).
  15. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج 1، (تهران: انتشارات فکرسازان، چ 1، 1387).
  16. واحدی، قدرت‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج 3، (تهران: نشر میزان- نشر دادگستر، چ 2، پاییز 1378).

  - مقالات

  1. حبیبی، بهنام و حبیبی، شهرام، «واکاوی نظریه‌بازی‌های دادرسی مدنی با تأکید بر بازی دادرسی همکارانه»، مطلعات حقوق تطبیق معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)، ش 11 (پاییز و زمستان 1394)، صص 167-193.
  2. محسنی، حسن، «استناد سرخود دادرس به جهت بطلان قرارداد؛ نمود هنر دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رأی شمارۀ 1137 مورخ 22 اکتبر 2020 شعبۀ دوم دیوان عالی کشور فرانسه)»، مطلعات حقوق تطبیق معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)، ش 23 (تابستان 1400)، صص 135-153.