نقش تعارض منافع در بی اثر شدن قوانین و مقررات حمایتی حفاظت محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم(کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران)

2 دانشیار دانشگاه قم

3 استاد یار رشته فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه قم

4 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم

چکیده

در کشورمان بحران زیست محیطی واقعیت انکار ناپذیری است که نه تنها بهداشت جسمی ، روحی و روانی آحاد ملت بلکه امنیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تحت شعاع خود قرار داده است. بخشی از بحران، به سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع بین منافع وزارتی و منافع و مصالح ملی و بخشی دیگر به ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری و شکلی قانون حفاظت محیط زیست که زمینه تعارض منافع را فراهم نموده بر می گردد . بنابراین برای عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود در کشور که تهدیدی فاجعه بار است و برای نیل به توسعه پایدار زیست محیطی ، رفع تعارض منافع طرف های ذینفع ، از طریق اصلاح برخی از قوانین شکلی قانون حفاظت محیط زیست،از قبیل ماده2، مناسبترین، کم هزینه ترین و زود بازده ترین راهکار تاثیر گذار، در ترمیم محیط زیست کشور برای محسوب می شود. در این پژوهش با استناد به مبانی حقوقی و نظرات کارشناسان و حقوقدانان حوزه محیط زیست و با ارائه ادله متقن و راهکارهای قانونی، بستر و زمینه اصلاح و بازنگری ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، با هدف تبدیل شورایعالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فرا قوه ای(بین قوا سه گانه) برای شکستن انحصار قوه مجریه وکم رنگ کردن تسلط دولت بر سازمان حفاظت محیط زیست که زمینه ساز تعارض منافع و بخشی از بحران موجود است، فراهم می شود

کلیدواژه‌ها