نویسنده = �������� ���������� ��������
رویکرد فازی در نظام شریعت

دوره 2، شماره 3، دی 1390، صفحه 119-144

رضا رنجبر؛ رحیم وکیل زاده؛ سلیمان عالی ملک طالش