نویسنده = �������� ���������������� ������
معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران

دوره 5، شماره 9، بهمن 1393، صفحه 161-190

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی