نویسنده = �������������������� ��������
همطرازی ولایت پدر و جدّ پدری در ترازوی قواعد اصولی

دوره 7، شماره 13، مهر 1395، صفحه 149-173

حمید مسجدسرایی؛ سیدرسول موسوی؛ زهرا فیض