نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه

دوره 5، شماره 8، تیر 1393، صفحه 93-117

خلیل قبله‌ای خویی؛ هادی شعبانی کَندسری؛ محمدرضا دشتی