نویسنده = �������������� ������ ����������
تعارض شهادات در فقه امامیه

دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 69-96

حسینعلی سعدی؛ سید سلمان مرتضوی