نویسنده = �������� ���������� ������ ������ ������
مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 8، شماره 15، مهر 1396، صفحه 21-49

احمد دیلمی؛ سید روح اله قاسم زاده