نویسنده = ���������� ������������
مقایسه‌ی نظریه‌ی تعدد قوانین حاکم (دپسژ) در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

سیدحسین مجتهدزاده؛ همایون مافی