نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
رهن منفعت

دوره 5، شماره 9، بهمن 1393، صفحه 123-159

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین قاسم‌پور