نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتک‌خورده

دوره 3، شماره 4، تیر 1390، صفحه 117-154

محمد جعفر حبیب زاده؛ سپیده میر مجیدی