نویسنده = ������ ���������� ���������������������� ��������
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه

دوره 4، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 85-126

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمد علی نژادی گورابجواری