نویسنده = �������������������� ��������������
واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری

دوره 4، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 55-84

محمدعلی خورسندیان؛ قادر شنیور