نویسنده = ������������������ ������������
مطالعۀ تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 8، تیر 1393، صفحه 139-166

علیرضا یزدانیان؛ عباس نیازی


بررسی وضعیت حقوقی نظریة تملیک از طریق تعهّد یک‌جانبه در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، دی 1391، صفحه 227-253

علیرضا یزدانیان؛ سیدمحمدصادق طباطبایی؛ اکبر نعمتی؛ عادل پرنیان جوی