نویسنده = �������� ������ �������������� ����������
ضابطة تشخیص بی‌احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری

دوره 3، شماره 4، تیر 1390، صفحه 79-166

مجتبی جانی پور اسگلکی؛ مجتبی وهابی توچایی