نویسنده = �������������� ����������
نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی

دوره 2، شماره 3، دی 1390، صفحه 57-88

منوچهر توسلی نائینی؛ مهدی شهابی؛ مرضیه نیکوئی