نویسنده = �������� �������������� ������ ������
بازنگری در مفاد قرارداد

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 133-161

سید علی علوی قزوینی؛ محمد حسین وکیلی مقدم