نویسنده = ���������� ������ ��������������
بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 5، دی 1391، صفحه 159-193

سید محمدتقی علوی؛ مرتضی عزیزی


بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 91-107

سید محمد حسینی؛ سید محمدتقی علوی؛ مرتضی اسدلو