نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 91-107

سید محمد حسینی؛ سید محمدتقی علوی؛ مرتضی اسدلو