نویسنده = �������� ������ ���������� ������������
رویکرد فازی در نظام شریعت

دوره 2، شماره 3، دی 1390، صفحه 119-144

رضا رنجبر؛ رحیم وکیل زاده؛ سلیمان عالی ملک طالش