مقایسه‌ی نظریه‌ی تعدد قوانین حاکم (دپسژ) در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

در حقوق آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی تعهدات قراردادی نظریه‌ای تحت عنوان دپاساژ مطرح می‌باشد. بر اساس این نظریه‌ طرفین می‌توانند ضمن تقطیع قرارداد بر بخش‌های مختلف آن، قانون بیش از یک کشور را حاکم کنند. در میان نوشته‌های حقوقدانان آمریکایی و اروپایی تعاریف متعددی از این نظریه شده است. پرسش‌هایی از این قبیل مطرح می‌‌باشند، که مفهوم دقیق این نظریه چیست؟ مستندات این نظریه در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا چه می‌باشد؟ با توجه به این‌که خود عمل انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اعمال دپاساژ از سوی طرفین یک توافق می‌باشد، چه قانون و نظام حقوقی‌ای بر اعتبار اراده‌ی طرفین، اهلیت آنها و شکل این توافق حاکم است؟ مقاله‌ی حاضر در پی آن است تا ضمن ارائه‌ی مفهومی دقیق از این نظریه، حوزه‌ی اعمال این نظریه در حقوق آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا در تعهدات قراردادی مشخص سازد و قواعدی را که طرفین باید در اعمال این نظریه رعایت کنند مشخص سازد تا از این طریق پنجره‌ی جدیدی در پیش‌روی مقنن در حقوق ایران در جهت تصویب قاعده حل تعارضی متناسب با نیازهای حقوق تجارت بین‌الملل در زمینه‌ی قانون حاکم بر قراردادها بگشاید.

کلیدواژه‌ها