نویسنده = ���������� ������ ��������
ارث بستگان مادری از دیه

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 55-84

10.22034/law.2020.12357

امید توکلی کیا؛ سید فاضل نوری